Rekrytering

 
MagComp.png
 

Utmaning för kunden

Magcomp behövde etablera sig på en mogen internationell marknad med nya produkter baserade på forskning från Lunds Tekniska Högskola. En ny VD skulle tillsättas och styrelsearbetet effektiviseras. Magcomp behövde en hållbar framtidsstrategi för att fokusera verksamheten kring få standardiserade produkter och koncept. Dessutom var det nödvändigt att ta in kapital till bolaget för att kunna bygga upp produktion och logistik samt etablera nya kundsamarbeten med världsledande internationella företag.

Hur gick det?

Idag har Magcomp en mycket namnkunnig och professionell styrelse. En erfaren VD, som tidigare varit med om att bygga liknande verksamheter, har rekryterats. En strategiplan har tagits fram och successivt vidareutvecklats. Kapital har tagits in i två omgångar och Magcomp har lyckats attrahera högt rankade venture cap-företag som Industrifonden och Sydsvensk Entreprenörfond. Genom täta samarbeten har vi tillsammans fått en god uppfattning om kundernas behov och vi har mycket goda relationer med flera välrenommerade internationella företag. En första uppsättning produktionsceller är installerade och igångkörda - konceptet kan kopieras för produktion i lågkostnadsländer. Verksamheten är ISO 9001-certifierad.

 
 

Utmaning för kunden

Bristande underhåll och reinvestering hade lett till ett stort behov av anläggningskapital ( till rörnät, dricksvattenanläggningar, reningsverk och dagvattensystem). Samtidigt ökade kravbilden snabbt (dricksvattenkvalitet, ökande miljökrav på rening och klimatanpassning). Dessutom var det  mycket svårt att locka till sig bra kompetens. Tio års lokala utredningar om VA-samverkan ledde inte till beslut om behövlig fusion och bolagsbildning. VD-rekryteringen hade misslyckades på grund av avsaknad av startur-kompetens hos föreslagna kandidater. Ledarskapet i befintliga organisationer var svagt.  

Hur gick det?

En interim VD rekryterades för ett 25 månader långt uppdrag. Denna VD:n har styrt, lett och utvecklat bolagets förmåga, enligt AB, KL och LAV (Lag om Allmänna Vattentjänster), till ett modernt företag samt etablerat och effektiviserat relevanta samverkansformer gentemot alla intressegrupper (politiker och tjänstemän i resp. kommun). Verksamheten har ISO 9001-, ISO 14001- och REVAQ*)-certifierats. VD har efter ca ett år initierat och genomfört en fusion med ytterligare en kommuns VA-verksamhet. VD:n hade även styrelsens uppdrag som headhunter i den nya rekryteringen av ny VD. Projektledare rekryterades under sju månader. I alla avseenden riggades "det tomma bolaget" så att vi skarpt kunde ta över personal och hela VA -verksamheterna för fem kommuner. 

 
HbgHamn.png
 

Utmaning för kunden

Helsingborgs Hamn är ett kommunägt bolag med drygt 230 anställda. Hamnen hanterar cirka 8 miljoner ton gods per år och är i drift dygnet runt, årets alla dagar. Med inte mindre än 33 644 anlöp under 2011, mestadels färjetrafik, är hamnen Sveriges viktigaste för import och export. Det fanns ett bristande förtroende mellan bolaget och andra funktioner inom staden (bolagets och stadens ambitioner konkurrerade). Med konsulternas hjälp genomförde ägaren analyser av bolaget som pekade på stora brister i ekonomistyrningen och affärsmässigheten. Flera affärssegment var inte lönsamma samtidigt som den framtida strategin var oklar. Bolaget låg i konflikt med den största kunden och det fanns ett ägarbeslut om att säga upp VD.    

Hur gick det?

En interim VD rekryterades som reformerade organisation och ledningsgrupp från en funktionell organisation till en organisation med delegerat resultatansvar. Ledarskapet utvecklades och en ny ekonomichef rekryterades. Ekonomistyrningen förändrades från övergripande uppföljning till de relevanta begreppen anlöp/kund/segment/resultatansvar. Ekonomin styrdes mot ökad lönsamhet i alla affärer. Det etablerade en fungerande internkommunikation med såväl medarbetare, fackliga organisationer som med ägaren och stadens övriga förvaltningar, bolag och projekt, som primärt syftade till att skapa ”sene of urgency”. En omfattande och långvarig affärsmässig konflikt med största kunden har blivit löst.