Nätverka genom Management Partners

Som ledare behöver du ibland extra inspiration och energi. Genom att arbeta med oss får du tillgång till våra nätverk. Vi har nätverk som passar ledare på alla nivåer. Vilket nätverk passar dig?

Vi har ett stort eget nätverk av personer inom olika områden som kan hålla intressanta föredrag inom de mest vitt skilda ämnesområden. Kontakta därför Management Partners nästa gång du funderar på att genomföra en kund-, ledningsgrupp- eller personalaktivitet. 

 

Executive Meeting

Som kund till oss är du en mycket speciell person och vi lär känna varandra väldigt väl. Vi vet vilka framgångar och glädjeämnen du har och har haft, men också vilka utmaningar och motgångar du mött. Vi vet att det blåser på toppen och att man ofta är ensam. Därför erbjuder vi en mötesplats för dig där du kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Där du fritt från insyn kan utvidga ditt kontaktnät, marknadsföra ditt företag eller dela med dig av dina framgångar och utmaningar. Våra Executive Meetings gästas av många intressanta talare!

 
Halldora Von Koenigsegg

Halldora Von Koenigsegg

Jonas nilsson, fd Autoropa & Erik Penser

Jonas nilsson, fd Autoropa & Erik Penser

Ett extra lekfullt executive meeting när Management Partners firade 15 år!

 

Nätverket MOD

Nätverket MOD är en plats för utbyte av MOD-erfarenheter i ledarskapet. MOD att förändra, MOD att bryta mönster, MOD att stå på sig, MOD att gå vidare. I dagsläget finns det ca 500 medlemmar.

Några av våra tidigare MOD-möten har handlat om följande:

MODiga rekryteringar

MOD-mötet handlade om ”Säkra, krokodilfria rekryteringar”. 
Jeanett Paludan, är VD på Management Partners och författare till två böcker om krokodilbeteende. Hon, tillsammas med vårt rekryteringsteam, Fredrik Carlsson och Anders Stegersjö berättade om Management Partners rekryteringsprocess och hur vi arbetar med kvalitetssäkring och krokodiljakt.

Malmö Stads MOD att etablera en helt ny mötesplats

Jan Axlund, Försäljnings- och Marknadschef på Malmö-Live, visade på vilka möjligheter som erbjuds företag och privatpersoner på denna för Malmö helt nya mötesplats. Han avslöjade dessutom hur 2,2 sekunder låter.

MODet att hantera extraordinära krissituationer!

Liselotte Nilsson, HR-Direktör i Malmö Stad, berättade om hur de hanterar krissituationer utöver det vanliga, som exempelvis den senaste tidens extrema flyktingström.

Vill du vara med i nätverket MOD?

 

Se en film från ett av våra MODmöten

Från vårt Modmöte i februari 2017

Från vårt Modmöte i februari 2017

Från vårt modmöte i september 2016

Från vårt modmöte i september 2016

från vårt modmöte i maj 2016

från vårt modmöte i maj 2016

 

Nätverk för IT-chefer

Under nästan 20 år har Management Partners drivit ett av de mest väletablerade IT-nätverken i Sverige. Vi erbjuder dig ett nätverk med total öppenhet i alla frågor - det ingår därför inga företag med konkurrerande verksamhet. Som IT-chef är du oftast ensam i din organisation och har oftast inte någon att byta erfarenheter och strategiska frågeställningar med. Din mesta kunskap har du fått genom att läsa tidskrifter och gå på utbildningar och seminarier. Din kännedom om nyckeltal inom IT i andra företag är förmodligen begränsad - den får du dock tillgång till hos oss. Nätverket bygger på ett aktivt deltagande och engagemang av dig som medlem. Deltagarna bestämmer gemensamt vilka teman som ska behandlas under året och bidrar med erfarenheter i diskussioner och presentationer vid mötena. Det gör att du som deltagare får maximalt utbyte i frågeställningar som intresserar just dig.    

 

Nätverk för Quality Management

Ett nätverk för dig som brinner för kvalitet och produktion. Kvalitet och ständiga förbättringar är förutsättningar för att kunna överleva som företag i en allt tuffare konkurrenssituation. Kunderna ställer allt högre krav, inte enbart på en jämn och hög produktkvalitet, utan även på att produktionsprocesser är kvalitets- och miljöcertifierade. Nya kvalitetskrav tillkommer ständigt. De måste anpassas och implementeras i den egna verksamheten. Därför är det viktigt att du som kvalitets- och produktionschef håller dig uppdaterad om de nya kraven. Detta nätverket kan hjälpa dig med det.

Vi är ett nätverk som omfattar ca 20 personer i ledande ställning för kvalitet och produktionsfrågor i södra Sverige. Nätverket är ett forum för utbyte av information, erfarenheter, kunskap och goda idéer. För att kunna uppnå mesta möjliga erfarenhetsutbyte söker vi aktivt efter deltagare från olika branscher och undviker medlemmar som har ett konkurrensförhållande.

Nätverk för innovations - och digitaliseringschefen

Allt som kan bli digitalt kommer att bli det!  Det är ett faktum som blir allt tydligare. Allt fler företag har insett att digitalisering är en trend, som har kommit för att stanna. De som är riktigt framsynta, har kopplat ihop sina innovations- och digitaliseringsprocesser.

Hur är det i ditt företag? Om du vill ha draghjälp och inspiration, gå då med i "Network for Innovation Managers". I vårt nätverk diskuterar vi de innovationsfrågor som våra medlemmar anser viktigast. Högt på dagordningen har naturligtvis digitalisering varit de senaste åren - men också frågor som systematisk innovation, innovationsklimat, open innovation, omvärldsfrågor mm.
Syftet med nätverket är att lära av varandra. Det skulle vara inspirerande att också få ta del av dina kunskaper och erfarenheter.

 

Nätverk för försäljnings- och marknadschefer

Nätverket omfattar ca 20 personer i ledande befattning inom försäljning och affärsutveckling. Vi träffas åtta gånger per år på något av deltagarnas företag. Nätverket är ett forum för utbyte av information, erfarenheter, kunskap och goda idéer. För att kunna uppnå bästa möjliga erfarenhetsutbyte söker vi aktivt efter deltagare från olika branscher och undviker medlemmar som har ett konkurrensförhållande.

Nätverket bygger på ett aktivt deltagande och engagemang av dig som medlem. Deltagarna bestämmer gemensamt vilka teman som ska behandlas under året och bidrar med erfarenheter i diskussioner och presentationer vid mötena. Det gör att du som deltagare får maximalt utbyte